FELDER-GROUP SLOVAKIA | Tel. +421 37 6344 353 | Kontaktní formulář

Košík se zbožím
Celková částka: 0,00
Jste zde:  / Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky I. Základné pojmy
 (1) Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba zapísaná v slovenskom  obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského  oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského  oprávnenia alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je  zapísaná do príslušnej evidencie.
 (2) Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a  plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej  činnosti.
 (3) Podnikateľ alebo spotrebiteľ sú tiež ďalej nazývaní zákazník alebo kupujúci.
 (4) Predávajúci a dodávateľ je obchodná spoločnosť FELDER KG, so sídlom  KR Felder Strasse 1, A-6060 Hall in Tirol, Rakúsko, zapísaná v obchodnom  registri Zemského súdu v Innsbrucku pod číslom FN 213629k.
 (5) Obchodná spoločnosť FELDER Group CZ s.r.o., so sídlom Jáchymovská  721, 155 00 Praha 5 Řeporyje, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 136361, je zástupcom  spoločnosti FELDER KG s oprávnením v jej mene uzatvárať zmluvy,  podpisovať a uplatňovať práva predávajúceho z nich vyplývajúce. FELDER  Group CZ s.r.o. svojím menom poskytuje pozáručný servis predmetov kúpy.
 
 II. Uzatvorenie zmluvy
 (1) Obchodné podmienky platia pre všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy.
 (2) Obchodné podmienky zákazníka, ktoré budú odchylné, v rozpore s  týmito podmienkami alebo ich budú dopĺňať, nie sú súčasťou zmluvy, a to  ani v prípade, že budú vzaté na vedomie, ibaže by bol udelený výslovný  písomný súhlas s ich platnosťou.
 (3) Objednaním tovaru zákazník prehlasuje, že má záujem o kúpu  objednaného tovaru. Zmluva je uzatvorená vyplnením objednávkového  formulára a jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Prípadné zmeny a  doplnky objednávky predpokladajú ďalšiu dohodu zmluvných strán o zmene  zmluvy, ktoré zmluvné strany potvrdia. Zmeny a doplnky sú platné  taktiež, ak sú potvrdené elektronicky, za predpokladu, že boli druhej  zmluvnej strane doručené. Predávajúci vždy následne potvrdí objednávku  do dvoch týždňov od uzavretia zmluvy, ak splnenie nenastane skôr.
 
 III. Ceny
 (1) Všetky ceny platia pre dodávky zo závodu A-6060 Hall in Tirol, Rakúsko.
 (2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, považuje sa celková cena za pevnú cenu  bez DPH. Spotrebiteľom a podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH, je k  tejto cene pripočítaná DPH v zákonnej výške.
 (3) Ceny neobsahujú náklady za zaslanie a dopravu.
 
 IV. Dodávka
 (1) Všetky dodávky sú realizované, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zo závodu A-6060 Hall in Tirol, na riziko a účet kupujúceho.
 (2) Ak je tovar podnikateľovi na jeho žiadosť zaslaný, u neho postavený  alebo inštalovaný, prechádza riziko nebezpečenstva náhodného poškodenia a  náhodného zhoršenia opustením závodu na podnikateľa bez ohľadu na to,  či sa odoslanie vykonáva z miesta plnenia a kto znáša prepravné náklady.
 (3) Ak bola v objednávke so spotrebiteľom dohodnutá preprava a  poistenie, prechádza riziko nebezpečenstva náhodného poškodenia a  náhodného zhoršenia predanej veci taktiež pri kúpe so zaslaním až  odovzdaním veci spotrebiteľovi.
 (4) Pokiaľ zákazník tovar nepreberie včas a pokiaľ výslovne alebo mlčky  odmietne prevziať tovar aj po stanovení primeranej dodatočnej lehoty,  môže predávajúci od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody. To isté  platí pri omeškaní s úhradou dohodnutej konečnej sumy.
 (5) Vlastnícke právo k obalom prechádza na odberateľa okamžikom predania  a prevzatia tovaru a s ním aj všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o  obaloch.
 
 V. Dodací termín, vyššia moc, štrajk, výluka, subdodávatelia
 (1) Uvedené dodacie termíny sú dojednané v časovom rámci.
 (2) Uvedené dodacie termíny môžu byť dodržané len pri úplnom a včasnom  zaistení dodávok prostredníctvom dopravcu dojednanom kupujúcim. Poruchy v  obchodnej činnosti predávajúceho alebo u jeho subdodávateľov, za ktoré  predávajúci nezodpovedá, najmä štrajky, výluky ako aj prípady vyššej  moci, ktoré spočívajú v nepredvídateľných a nezavinených udalostiach,  majú za následok primerané predĺženie dodacej lehoty.
 (3) Dohody dojednané po uzavretí zmluvy, najmä ohľadom technických  detailov, ktoré môžu ovplyvniť dodaciu lehotu, majú za následok jej  primerané predĺženie.
 (4) V prípade omeškania dodávky, ktoré spočíva v okolnostiach, za ktoré  predávajúci nezodpovedá, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak po  uplynutí dohodnutej dodacej lehoty bude dodávku písomne urgovať a táto  nebude poskytnutá v priebehu ďalšej primeranej dodatočnej lehoty, počnúc  dňom prijatia písomnej námietky omeškania. Ďalšie nároky zákazníka na  náhradu škody sú vylúčené.
 (5) Pri škodách spôsobených omeškaním dodávky zodpovedá predávajúci iba za úmysel a hrubú nedbanlivosť.
 (6) Ak sa predávajúcemu podľa ods. 2 znemožní alebo neprimerane sťaží  dodávka alebo plnenie, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť  zákazníkovi, akonáhle sa o nej dozvie; povinnosť predávajúceho dodať  zaniká.
 
 VI. Platba
 (1) Ak nie je dohodnuté inak, je kúpna cena vrátane eventuálnych  vedľajších nákladov splatná najneskôr v priebehu 12 dní od dátumu  vystavenia faktúry.
 (2) Pre včasnosť platby je rozhodujúce pripísanie platby na účet predávajúceho.
 (3) Platobné poukážky a šeky budú prijaté len podľa osobitnej dohody a len za účelom platby pri zaúčtovaní všetkých nákladov.
 (4) Predávajúci má voči podnikateľovi nárok na úroky z omeškania vo  výške 1,5 % mesačne z neuhradenej čiastky kúpnej ceny. Predávajúci si  vyhradzuje nárok preukázať a uplatniť náhradu škody vzniknutej  omeškaním.
 (5) Predávajúci má voči spotrebiteľovi nárok na úroky z omeškania vo  výške základnej úrokovej sadzby stanovenej Národnou bankou Slovenska  zvýšenej o 7 percentuálnych bodov.
 (6) Ak nebudú čiastkové pohľadávky včas zaplatené alebo ak bude na  majetok zákazníka podaný návrh na začatie konkurzného alebo  reštrukturalizačného konania, je predávajúci oprávnený s okamžitou  účinnosťou vyhlásiť za splatné všetky dosiaľ nezaplatené pohľadávky.
 (7) Ak zákazník dlhuje platby za viaceré faktúry alebo čiastočné  pohľadávky, môže predávajúci určiť, že splátka bude najskôr započítaná  na starší dlh.
 (8) V prípade omeškania prislúcha predávajúcemu náhrada nákladov účelne  vynaložených na vymáhanie dlžnej čiastky voči kupujúcemu.
 
 VII. Zodpovednosť za vady
 (1) Predávajúci uspokojí v prípade vád nároky kupujúceho podľa vlastnej  voľby, a to vykonaním opravy, náhradnou dodávkou alebo znížením ceny.  Nároky na náhradu škody sú vylúčené.
 (2) Zákazník je povinný tovar bezodkladne skontrolovať a bez zbytočného odkladu písomne a konkrétne reklamovať prípadné vady.
 (3) Ak je zákazník spotrebiteľ, má v prípade vady na výber, či sa má  jeho nárok uspokojiť formou opravy alebo náhradnou dodávkou. Predávajúci  je však oprávnený odmietnuť spôsob zvoleného náhradného plnenia, ak je  toto možné len s neprimeranými nákladmi a je k dispozícii iný spôsob  dodatočného plnenia bez podstatnej ujmy pre spotrebiteľa.
 (4) Na odstránenie vád je zákazník povinný poskytnúť predajcovi  primeranú lehotu; v opačnom prípade zanikajú nároky z vád akéhokoľvek  druhu. Ak sa v priebehu lehoty na odstránenie vád, určenej primerane ku  všetkým okolnostiam, nepodarí poskytnúť nápravu plnenia, môže zákazník  od zmluvy odstúpiť alebo žiadať zníženie kúpnej ceny. Zákazník nemá  právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide iba o nepatrné vady.
 (5) Na tovar zakúpený podnikateľom sa vzťahuje záruka za kvalitu v dĺžke minimálne 12 mesiacov odo dňa vystavenia faktúry.
 (6) Spotrebiteľ musí vady tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného  odkladu. Spotrebiteľ sa môže práva zo zodpovednosti za vady domáhať na  súde, iba pokiaľ vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov po prevzatí  tovaru.
 (7) Zákazník je povinný prísne dodržiavať návody k obsluhe dodávané  spolu s tovarom. Pri nedodržaní návodu na obsluhu nevzniká zodpovednosť  predávajúceho.
 (8) Dojednané vlastnosti predmetu zmluvy, ktoré je predávajúci povinný  zabezpečiť, vyplývajú výhradne zo zmluvných dojednaní so zákazníkom a  nie z propagácie tovaru, reklamy, prospektov a pod. Zákazník neobdrží  záruky v právnom zmysle.
 
 VIII. Nárok predajcu na náhradu za užívanie
 Ak zákazník vráti vec kvôli odstúpeniu alebo neplneniu, je predávajúci  oprávnený za dovtedajšie užívanie veci požadovať úhradu za užívanie, ako  aj náklady na navrátenie do predošlého stavu. Pre výpočet nárokov na  náhradu za užívanie sa zohľadní vizuálny a technický stav vráteného  predmetu kúpy. Úhrada za užívanie činí najmenej 30 % kúpnej ceny netto,  ako aj ďalší poplatok za používanie vo výške 4 % z celkovej úhrady za  každý započatý kalendárny mesiac.
 
 IX. Zodpovednosť
 Zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov  predávajúceho voči zákazníkovi je okrem prípadov úmyslu a hrubej  nedbanlivosti vylúčená.
 
 X. Výhrada vlastníctva
 (1) Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar vrátane  všetkých súvisiacich pohľadávok predávajúceho vo vlastníctve  predávajúceho.
 (2) V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny  postúpi zákazník svoje pohľadávky voči dlžníkovi predávajúcemu vo výške  svojich záväzkov voči predávajúcemu. Zákazník je povinný predávajúcemu  písomne potvrdiť postúpenie pohľadávok.
 (3) Pri zásahu tretej osoby, predovšetkým pri exekúcii predmetu kúpy, je  zákazník povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu a  tretiu osobu zároveň upozorniť na výhradu vlastníckeho práva  predávajúceho. Zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musia byť  vynaložené na zrušenie zásahu a na opätovné zaobstaranie predmetu kúpy.
 (4) Kým výhrada vlastníckeho práva trvá, je predaj, založenie, prevod  vlastníctva, prenájom alebo iné prenechanie predmetu kúpy obmedzujúce  zaistenie predávajúceho prípustné len s predchádzajúcim písomným  súhlasom predávajúceho.
 (5) Počas trvania výhrady vlastníckeho práva je zákazník oprávnený k držbe a používaniu predmetu kúpy.
 (6) V prípade porušenia povinností zákazníka stanovených v ods.1 až 5 má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.
 
 XI. Odstúpenie
 (1) Odhliadnuc od iných zákonných a zmluvných dôvodov je predávajúci  oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zákazník uviedol nesprávne údaje o  svojej bonite, zastavil svoje platby alebo čiastkové platby, na jeho  majetok je podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo sa  hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nemožno od predávajúceho  spravodlivo požadovať, aby bol zmluvou viazaný.
 (2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa po uzavretí  zmluvy vyskytnú okolnosti, kvôli ktorým nie je dodanie možné alebo ho  nemožno z hospodárskeho hľadiska spravodlivo požadovať.
 
 XII. Príslušný súd a rozhodné právo
 (1) Spory z toho právneho vzťahu vzniknuté medzi predávajúcim a  kupujúcim - podnikateľom bude rozhodovať súd, ktorý bude vecne príslušný  podľa slovenského právneho poriadku. Pre tieto spory bude miestne  príslušný súd sídliaci v Bratislave.
 (2) Právny vzťah sa riadi právom zeme, v ktorej má kupujúci svoje sídlo,  resp. miesto podnikania, s vylúčením spätných odkazov noriem  zahraničného práva.
 
 XIII. Ostatné
 (1) Zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia mať pre svoju účinnosť písomnú formu.
 (2) Od požiadavky písomnej formy možno upustiť taktiež iba písomne.
 (3) Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti, vrátane  tých, ktoré vyplývajú z týchto obchodných podmienok, na autorizovaného  zmluvného predajcu a oslobodiť sa tak zo svojich povinností. V  súvislosti s týmto prevodom mení sa taktiež miesto plnenia na sídlo  zmluvného predajcu. Zákazník musí byť o tejto skutočnosti neodkladne  informovaný. Zákazník s týmto súhlasí.
 (4) Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení nespôsobuje neúčinnosť či neplatnosť ostatných ustanovení.
 (5) Ak by mali byť jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinné,  vykladajú sa v tom zmysle, že namiesto nich je v rámci týchto podmienok  zamýšľané prípustné ustanovenie.
 (6) Ak spotrebiteľ objednáva tovar elektronickou cestou, predávajúci  bezodkladne potvrdí doručenie objednávky. Potvrdenie o doručení  objednávky ešte neznamená záväzné potvrdenie objednávky. Potvrdenie  doručenia objednávky môže byť spojené s vyhlásením o potvrdení  objednávky. Predávajúci pri elektronickej objednávke od spotrebiteľa  uloží text zmluvy a zašle mu ho spolu s týmito Všeobecnými obchodnými  podmienkami e-mailom ešte pred uzatvorením zmluvy.
 (7) Ustanovenia o zodpovednosti za vady a záruke FELDER KG sú uvedené v  príslušnom návode na obsluhu, poprípade na internetovej stránke FELDER  KG pod www.felder.sk/sk-cz/vseobecne-obchodni-podminky.html. Predávajúci  s nimi kupujúceho písomne oboznámi pred uzatvorením zmluvy.
 
 XIV. Zvláštne ustanovenia pre spotrebiteľské obchody
 (1) Náklady na dodávku: Náklady na zaslanie, príp. prepravu znáša kupujúci.
 (2) Zmluvné vzťahy s kupujúcimi - spotrebiteľmi, ako aj súdna  príslušnosť pre rozhodovanie sporov z tohto vzťahu sa riadi právom zeme,  v ktorej má spotrebiteľ svoje bydlisko.
 (3) Právo spotrebiteľa na odstúpenie pri zmluvách uzatvorených na diaľku  (t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán):
 1. Spotrebiteľ má právo zrušiť zmluvu voči predávajúcemu do 14 dní od  prevzatia tovaru. Zrušenie nemusí obsahovať žiadne odôvodnenie a  prehlasuje sa voči predávajúcemu písomnou formou alebo vrátením tovaru,  pričom k zachovaniu lehoty postačuje včasnej odoslanie. Právo odstúpiť  od zmluvy nemožno uplatniť, ak sa zmluva týka poskytovania služieb, ak  bolo so súhlasom spotrebiteľa zahájené plnenie pred uplynutím lehoty pre  odstúpenie od zmluvy, alebo tovar bol upravený alebo prispôsobený podľa  požiadaviek spotrebiteľa, alebo pre svoj charakter nemôže byť vrátený. O  úpravu podľa požiadaviek spotrebiteľa ide vždy, ak je spotrebiteľovi  dodaný tovar, ktorý nie je obsiahnutý v katalógu predávajúceho.
 2. Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení práva na zrušenie zmluvy vrátiť  tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša pri uplatnení práva na  zrušenie spotrebiteľ. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru,  znáša náklady na vrátenie predávajúci.
 3. Ak odstúpi od zmluvy predávajúci z dôvodu na strane spotrebiteľa, je  spotrebiteľ povinný okrem náhrady skutočne vynaložených nákladov  spojených s vrátením tovaru poskytnúť predávajúcemu náhradu za  používanie tovaru určenú podľa jeho opotrebenia. Náhrada za užívanie je  dohodnutá vo výške 0,5% kúpnej ceny za každý začatý kalendárny deň od  doručenia tovaru kupujúcemu až po prevzatie tovaru od spotrebiteľa.
 Ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci  právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením  tovaru (náklady na dopravu a manipuláciu).
 4. Právo na odstúpenie neexistuje u dodávok strojov, ktoré boli vyrobené  podľa špecifikácie zákazníka alebo ktoré, na základe ich vlastností,  nie je možné zaslať späť. O výrobu podľa špecifikácie zákazníka ide  najmä vtedy, ak je spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý nie je obsiahnutý v  dodávateľskom katalógu.

 

Pokyny k informaci o zrušení smlouvy, které platí pouze pro spotřebitele
Jako spotřebitel máte za určitých okolností právo na zrušení smlouvy. Příslušné informace o zrušení smlouvy, které zahrnují vzor zrušení smlouvy, lze kdykoli zobrazit a vytisknout pomocí odkazu „Prohlášení o zrušení smlouvy“. Formulář, který se používá ke zrušení smlouvy, obsahuje informace o zrušení smlouvy u zboží, které lze dodat jako balík, a informaci o zrušení smlouvy u zboží, které nelze dodat jako balík. Jestliže je objednávka dodána jako balík spediční službou a zákazník chce zrušit celou objednávku, vztahují se na objednávku obě prohlášení o zrušení smlouvy. Zákazník musí při zrušení smlouvy vyznačit zatržením poučení o zrušení smlouvy, které se k tomuto zrušení smlouvy vztahuje (případně obě dvě varianty).

 

Internetové stránky FELDER® byly vyhotoveny s nejvyšší pečlivostí a informace o veškerých výrobcích jsou průběžně aktualizovány. Případné chyby či chybná vyobrazení nelze vyloučit. FELDER KG Austria vylučuje jakoukoliv zodpovědnost za škody, které vzniknou ať přímo či nepřímo z používání internetových stránek FELDER®. Změny cen a technických parametrů kdykoliv bez předchozího upozornění vyhrazeny. 

Informace k Online-urovnání sporu:
Evropská komise poskytuje platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/ pro urovnávání sporu online. Vycházíme z toho, že v každém případě dokážeme s našimi zákazníky najít uspokojivé řešení. Z tohoto důvodu a z důvodu, že nejsme zavázáni k účasti na této platformě, se této nezúčastňujeme. Kontaktujte nás laskavě na uvedeném spojení, my se s Vámi obratem spojíme.

Chybná volba země!!

Tento Shop nemůže dodávat do vaší země! zde změňte zemi a zvolte správný Shop pro vaši zemi.